مجتبی قاسمی طاهری

دانشجویی نرم افزار هستم و دوست دارم همیشه چیزای جدید یاد بگیرم
عضو آرکادمی از تاریخ چهارشنبه ۰۳ مرداد ۹۷
آخرین ارسال ها:
موردی جهت نمایش پیدا نشد!
آمار و مشخصات:
public
arcademy.ir/+u139
library_books
۰ مقاله ی آموزشی
video_library
۰ دوره ی آموزشی