#

Kotlin

آشنایی با Singleton

[اپیزود] آشنایی با مفهوم singleton و استفاده از آن در Dagger لینک کد مربوط به این جلسه : https://github.com/sinadalvand/Dagger2-Arcademy/tree/E11-Singleton_Scope

Exception handling

[اپیزود] در قسمت سی و هشتم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین مدیریت استثناء را بررسی کرده و با ساختار try catch آشنا خواهیم شد .

Files

[اپیزود] در قسمت سی و هفتم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین نحوه ی کار با فایل در این زبان را با یک مثال ساده بررسی خواهیم کرد .

Extension functions

[اپیزود] در قسمت سی و ششم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین با Extension function ها آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که چگونه به واسطه ی آنها می توانیم تابعی را به کلاسی اضافه کنیم .

it keyword

[اپیزود] در قسمت سی و پنجم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین با نحوه ی استفاده از واژه ی کلیدی it در عبارات lambda آشنا خواهیم شد .

Generics

[اپیزود] در قسمت سی و چهارم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین Generic ها را بررسی خواهیم کرد . ابتدا با Generic class ها و سپس با Generic function ها آشنا خواهیم شد .

Data classes

[اپیزود] در قسمت بیست و چهارم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین Data class ها در کاتلین و ویژگی های جالب آنها را بررسی خواهیم کرد . 

Secondary constructor

[اپیزود] همانطور که در قسمت شانزدهم این سری آموزشی مشاهده کردید ما با Primary constructor‌ در کاتلین آشنا شدیم . در این قسمت نحوه ی تعریف کردن چندین کانستراکتور برای یک کلاس در کاتلین را بررسی خواهیم کرد .