#

Android

Data classes

[اپیزود] در قسمت بیست و چهارم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین Data class ها در کاتلین و ویژگی های جالب آنها را بررسی خواهیم کرد . 

Secondary constructor

[اپیزود] همانطور که در قسمت شانزدهم این سری آموزشی مشاهده کردید ما با Primary constructor‌ در کاتلین آشنا شدیم . در این قسمت نحوه ی تعریف کردن چندین کانستراکتور برای یک کلاس در کاتلین را بررسی خواهیم کرد .

Interfaces

[اپیزود] در قسمت بیست و دوم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین در ادامه ی بحث شی گرایی ، اینترفیس ها و یا واسط ها در کاتلین را مورد بررسی قرار خواهیم داد . 

Abstract classes2

[اپیزود] در قسمت بیست و یکم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین بحث کلاس های Abstract را ادامه می دهیم و پروپرتی های انتزاعی را بررسی می کنیم . 

Abstract classes1

[اپیزود] در قسمت بیستم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین کلاس های Abstract را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

Overriding

[اپیزود] در قسمت نوزدهم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین در ادامه ی مبحث شی گرایی نحوه ی Override کردن متدها را بررسی خواهیم کرد .

Inheritance

[اپیزود] در قسمت هجدهم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین مبحث مهم ارث بری را بررسی کرده و با Open class ها در کاتلین آشنا خواهیم شد .

NamedParameters & DefaultValues

[اپیزود] در قسمت هفدهم آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین خواهیم دید که به چه شکل پارامترهای ورودی یک تابع را هنگام فراخوانی می توانیم به وسیله ی نامشان مشخص کنیم و همچنین برای پارامتر ورودی مقدار پیشفرض مشخص کنیم .