۴۵ RecyclerView part9

دوره جامع متریال دیزاین اندروید 2019- فصل دوم

error برای مشاهده این ویدئو می بایستی مشترک این دوره باشید.

در این قسمت آموزشی نحوه نوشتن OnclickListener برای آیتم های RecyclerView را بررسی می کنیم.


کلیدواژه: اندروید

لیست قسمت های این دوره:
play_circle_filled
۰۰
معرفی
رایگان
play_circle_filled
۰۱
TabLayout part1
رایگان
play_circle_filled
۰۲
TabLayout part2
رایگان
play_circle_filled
۰۳
TabLayout part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۴
TabLayout part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۵
TabLayout part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۶
TabLayout part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۷
Elevation
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۸
BottomNavigation part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۹
BottomNavigation part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۰
BottomNavigation part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۱
BottomNavigation part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۲
FloatingActionButton
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۳
Snackbar part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۴
Snackbar part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۵
ProgressBar part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۶
ProgressBar part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۷
Dialogs part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۸
Dialogs part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۹
Dialogs part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۰
Dialogs part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۱
Dialogs part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۲
Dialogs part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۳
Dialogs part7
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۴
TextInputLayout & TextInputEditText part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۵
TextInputLayout & TextInputEditText part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۶
TextInputLayout & TextInputEditText part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۷
TextInputLayout & TextInputEditText part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۸
TextInputLayout & TextInputEditText part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۹
Material Components Theme
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۰
Migrate to AndroidX
رایگان
play_circle_filled
۳۱
Material Button
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۲
Chips part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۳
Chips part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۴
Chips part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۵
Chips part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۶
Material CardView
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۷
RecyclerView part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۸
RecyclerView part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۹
RecyclerView part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۰
RecyclerView part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۱
RecyclerView part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۲
RecyclerView part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۳
RecyclerView part7
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۴
RecyclerView part8
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۵
RecyclerView part9
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۶
RecyclerView part10
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۷
RecyclerView part11
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۸
RecyclerView part12
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۹
RecyclerView part13
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۰
RecyclerView part14
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۱
CollapsingToolbarLayout part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۲
CollapsingToolbarLayout part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۳
CollapsingToolbarLayout part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۴
CollapsingToolbarLayout part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۵
CollapsingToolbarLayout part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۶
CollapsingToolbarLayout part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۷
CollapsingToolbarLayout part7
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۸
CollapsingToolbarLayout part8
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۹
SwitchMaterial
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۰
MaterialCheckbox
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۱
MaterialRadioButton
lock ویژه مشترکین
ارسال دیدگاه:
برای ارسال دیگاه باید به سیستم وارد شوید و یا ثبت نام کنید. ثبت نام چند لحظه بیشتر زمان شما را نمیگیرد.