۳۱ Material Button

دوره جامع متریال دیزاین اندروید 2019- فصل دوم

error برای مشاهده این ویدئو می بایستی مشترک این دوره باشید.

در این قسمت آموزشی یکی از کامپوننت های متریالی جدیدی که در API 28 اضافه شد تحت عنوان Material Button را بررسی می کنیم.


کلیدواژه: اندروید

لیست قسمت های این دوره:
play_circle_filled
۰۰
معرفی
رایگان
play_circle_filled
۰۱
TabLayout part1
رایگان
play_circle_filled
۰۲
TabLayout part2
رایگان
play_circle_filled
۰۳
TabLayout part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۴
TabLayout part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۵
TabLayout part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۶
TabLayout part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۷
Elevation
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۸
BottomNavigation part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۹
BottomNavigation part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۰
BottomNavigation part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۱
BottomNavigation part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۲
FloatingActionButton
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۳
Snackbar part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۴
Snackbar part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۵
ProgressBar part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۶
ProgressBar part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۷
Dialogs part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۸
Dialogs part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۹
Dialogs part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۰
Dialogs part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۱
Dialogs part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۲
Dialogs part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۳
Dialogs part7
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۴
TextInputLayout & TextInputEditText part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۵
TextInputLayout & TextInputEditText part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۶
TextInputLayout & TextInputEditText part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۷
TextInputLayout & TextInputEditText part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۸
TextInputLayout & TextInputEditText part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۹
Material Components Theme
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۰
Migrate to AndroidX
رایگان
play_circle_filled
۳۱
Material Button
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۲
Chips part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۳
Chips part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۴
Chips part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۵
Chips part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۶
Material CardView
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۷
RecyclerView part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۸
RecyclerView part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۹
RecyclerView part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۰
RecyclerView part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۱
RecyclerView part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۲
RecyclerView part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۳
RecyclerView part7
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۴
RecyclerView part8
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۵
RecyclerView part9
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۶
RecyclerView part10
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۷
RecyclerView part11
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۸
RecyclerView part12
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۹
RecyclerView part13
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۰
RecyclerView part14
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۱
CollapsingToolbarLayout part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۲
CollapsingToolbarLayout part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۳
CollapsingToolbarLayout part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۴
CollapsingToolbarLayout part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۵
CollapsingToolbarLayout part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۶
CollapsingToolbarLayout part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۷
CollapsingToolbarLayout part7
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۸
CollapsingToolbarLayout part8
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۹
SwitchMaterial
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۰
MaterialCheckbox
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۱
MaterialRadioButton
lock ویژه مشترکین
ارسال دیدگاه:
برای ارسال دیگاه باید به سیستم وارد شوید و یا ثبت نام کنید. ثبت نام چند لحظه بیشتر زمان شما را نمیگیرد.