۱۶ Width, height, textSize

دوره قدم یک برنامه‌نویسی اندروید

error برای مشاهده این ویدئو می بایستی مشترک این دوره باشید.

در این قسمت آموزشی 3 ویژگی width , height‌ و textSize‌ را مورد بررسی قرار خواهیم داد.


کلیدواژه: اندروید برنامه نویسی اندروید آموزش برنامه نویسی اندروید مقدمات برنامه نویسی اندروید

لیست قسمت های این دوره:
play_circle_filled
۰۰
معرفی
رایگان
play_circle_filled
۰۱
Android developers website
رایگان
play_circle_filled
۰۲
Android architecture
رایگان
play_circle_filled
۰۳
Android components
رایگان
play_circle_filled
۰۴
Setting proxy for gradle
رایگان
play_circle_filled
۰۵
New project
رایگان
play_circle_filled
۰۶
Gradle part1
رایگان
play_circle_filled
۰۷
Gradle part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۸
XML structure
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۰۹
Layouts part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۰
Layouts part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۱
Activities
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۲
Context
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۳
Event handling
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۴
Lambda expressions
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۵
Implementing listener interface
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۶
Width, height, textSize
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۷
Background
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۸
Using images
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۱۹
Values
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۰
AndroidManifest
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۱
LinearLayout
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۲
Margin, padding
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۳
Gravity
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۴
Weight
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۵
RelativeLayout
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۶
Dimens
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۷
ConstraintLayout & Intent - Roadmap
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۸
Qualifiers
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۲۹
Logcat
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۰
Activity Lifecycle part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۱
Activity Lifecycle part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۲
onBackPressed
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۳
dp & dpi part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۴
dp & dpi part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۵
Vector vs Pixel
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۶
Shapes part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۷
Shapes part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۸
Shapes part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۳۹
Fragment part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۰
Fragment part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۱
Fragment part3
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۲
Fragment part4
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۳
Fragment part5
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۴
Fragment part6
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۵
Fragment part7
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۶
Fragment part8
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۷
Fragment part9
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۸
Fragment part10
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۴۹
Fragment part11
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۰
Fragment part12
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۱
Fragment part13
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۲
Responisve design with fragment part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۳
Responisve design with fragment part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۴
Permissions
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۵
Runtime permission part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۶
Runtime permission part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۷
Launcher & adaptive icon part1
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۸
Launcher & adaptive icon part2
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۵۹
Multi thread programming
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۰
Splash screen
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۱
sp unit
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۲
Font family
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۳
Important TextView attrs
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۴
Login page part1
رایگان
play_circle_filled
۶۵
Login page part2
رایگان
play_circle_filled
۶۶
Login page part3
رایگان
play_circle_filled
۶۷
Handle configuration changes
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۸
ScrollView & NestedScrollView
lock ویژه مشترکین
play_circle_filled
۶۹
Signed APK
lock ویژه مشترکین
ارسال دیدگاه:
برای ارسال دیگاه باید به سیستم وارد شوید و یا ثبت نام کنید. ثبت نام چند لحظه بیشتر زمان شما را نمیگیرد.