تیم تولید محتوا

امیرحسین عبدالله زاده

مدیر آرکادمی ، تولیدکننده ۱۸ دوره ی آموزشی و ۷ مقاله ی آموزشی

فربد دیلمی

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۲ دوره ی آموزشی و ۲ مقاله ی آموزشی

یوسف رضا مختاری

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۲۸ مقاله ی آموزشی

فاطمه بهاروند

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۲۷ مقاله ی آموزشی

محمدسینا مرادی

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۲۵ مقاله ی آموزشی

وحید گروسی

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۱ دوره ی آموزشی

محمد بابازاده

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۱ دوره ی آموزشی و ۱ مقاله ی آموزشی

سینا دالوند

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۱ دوره ی آموزشی و ۴ مقاله ی آموزشی

فرشید شیرچی

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۴ مقاله ی آموزشی

امیر دانیال ساعدی

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۱ دوره ی آموزشی و ۱ مقاله ی آموزشی

محمد نصراللهی

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۳ مقاله ی آموزشی

امیرحسین حیدری

عضو تیم تولید محتوای آرکادمی ، تولیدکننده ۳ مقاله ی آموزشی

محمد فانی

مدیر آرکادمی ، تولیدکننده ۲ مقاله ی آموزشی